بچه های کوچک، آرزوهای بزرگ

کودکان ما حق دارند به آرزوهای بزرگ شان برسند. پیام یونیسف را ببینید. با توجه کردن به واکسیناسیون عمومی، کودکان سالمی خواهیم داشت که آرزوهای بزرگ خود را دنبال می کنند.

نظر بدهید