این فیلم یاد می دهد که چگونه ، بیشتر شاد باشید

این فیلم راهنمای شادی و شادمانی است و به ما می آموزد که از نظر علمی چگونه می توانید شاد باشیم .

دوبله شده در موسسه ی باما

گوینده : آنا علّامی

www.instagram.com/baamaagroup www.telegram.me/baamaagroup www.baamaagroup.ir

نظر بدهید