۶شنبــــه نمونه های صوتی

هیچکس به من یاد نداد …

6 شنبه با صدای پیرایه برخورداری

در ششمین قسمت 6 شنبه ی این هفته درباره یک امدادگر و چیزهایی که یاد نگرفته بشنوید .

گوینده : پیرایه برخورداری

گروه رسانه ای باما

www.baamaagroup.ir

یک نظر

نظر بدهید