دسته بندی - کی چی گفته؟

برنامه ای با رویکرد طنز، و نقد اجتماعی. کی چی گفته؟ همونی که به تو گفته!

به نظر می رسد ما می توانیم برون T پیدا کردن آنچه شما برون دوباره به دنبال. شاید در جستجوی کمک می کند.