توجه ! توجه ! این یک هشدار است …

این یک هشدار برای یک وظیفه ی مهم اجتماعی است که شاید فراموش کرده ایم! این فیلم کوتاه را از دست ندهید. گوینده : سهیل مقیمی

نظر بدهید